Zasady i warunki

Stworzony ze Sketchem.

Artykuł 1 Definicje

1. W niniejszych warunkach ogólnych, poniższe terminy są używane w następującym znaczeniu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej:
2. Drgrowkit.com jest nazwą handlową firmy Web Visie Distribution kvk: 61419060
3. Kupiec: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej zawierając umowę (na odległość) ze Sprzedającym.
4. Sprzedawca: dostawca produktów Smart- & Headshop oraz produktów takich jak nasiona konopi indyjskich i psychoaktywnych, grow-kity, grzyby ("magic mushrooms"), trufle, kaktusy, zioła, inne substancje zmieniające stan umysłu oraz różne powiązane akcesoria dla Kupującego, w następujący sposób: Drgrowkit.com.
5. Oferta: Wszelkie pisemne propozycje dla Kupującego dotyczące dostawy Produktów przez Sprzedającego.
6. Umowa: umowa (kupna), która przewiduje sprzedaż i dostawę produktów, które zostały zakupione przez Kupującego od Drgrowkit.com.
7. Strona internetowa: strona używana przez Drgrowkit to www.Drgrowkit.com.

Artykuł 2 Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej Oferty i ofert cenowych Drgrowkit.com oraz każdej umowy pomiędzy Drgrowkit.com i Kupującym oraz do każdego produktu oferowanego przez Drgrowkit.com.
2. Przed zawarciem umowy (na odległość), Kupujący otrzyma niniejsze ogólne warunki. Jeśli nie jest to możliwe, DRgrowkit.com wskaże Kupującemu, w jaki sposób Kupujący może zapoznać się z ogólnymi warunkami, które są publikowane w każdym przypadku na stronie internetowej Drgrowkit.com, tak aby Kupujący mógł łatwo przechowywać te ogólne warunki na trwałym nośniku informacji.
3. Jeżeli poza niniejszymi ogólnymi warunkami obowiązują również specyficzne warunki dotyczące produktu lub usługi, Kupujący może, w przypadku warunków sprzecznych, odwołać się zawsze do obowiązujących przepisów, które są dla niego najkorzystniejsze.
4. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie również do dodatkowych, zmienionych i uzupełniających umów z Kupującym.
5. Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszych warunków ogólnych jest częściowo lub całkowicie nieważnych lub zostanie unieważnionych, pozostałe postanowienia niniejszych warunków ogólnych pozostają w mocy, a nieważne/nieważne postanowienie/ postanowienia zostaną zastąpione postanowieniem o tym samym terminie ważności, co postanowienie pierwotne.
6. Niejasności dotyczące treści lub interpretacji lub sytuacji, które nie zostały przewidziane w niniejszych warunkach ogólnych, muszą być oceniane i interpretowane w duchu niniejszych warunków ogólnych.

Artykuł 3 Oferta

1. Wszystkie oferty złożone przez Drgrowkit.com są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie. Jeżeli oferta jest ograniczona lub ważna pod określonymi warunkami, jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie. Oferta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy została sporządzona na piśmie.
2. Drgrowkit.com jest związana ofertą tylko wtedy, gdy jej przyjęcie zostanie potwierdzone przez Kupującego na piśmie. Drgrowkit.com ma jednak prawo do odrzucenia umowy z potencjalnym Kupującym z uzasadnionych dla Drgrowkit.com powodów.
3. Oferty zawierają pełny i precyzyjny opis oferowanego produktu oraz związane z nim ceny. Opis ma taki poziom szczegółowości, że Kupujący jest w stanie prawidłowo ocenić ofertę. Widoczne błędy lub pomyłki w ofercie nie mogą wiązać Drgrowkit.com. Wszelkie możliwe zdjęcia, opisy i konkretne dane w ofercie są jedynie orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania lub unieważnienia umowy (na odległość). DRgrowkit.com nie może zagwarantować, że pokazane zdjęcie, kolory i/lub opakowanie dokładnie odpowiadają faktycznie dostarczonemu produktowi.
4. Terminy dostaw w ofercie Drgrowkit.com są orientacyjne i nie dają Kupującemu, w przypadku ich przekroczenia, prawa do odstąpienia od umowy lub odszkodowania, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.
5. Złożone notowanie cen nie zobowiązuje DRgrowkit.com do dostarczenia części spraw zawartych w ofercie za odpowiednią część notowanej ceny.
6. Oferty nie mają automatycznego zastosowania do zamówień zwrotnych. Oferty są ważne tak długo, jak długo są dostępne w magazynie i na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy".
7. Drgrowkit.com ma prawo do odmowy i/lub anulowania złożonych zamówień lub złożonych zamówień. Odmowa taka nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania lub rekompensaty w jakikolwiek inny sposób za odmowę realizacji zamówienia.

Artykuł 4 Przyjęcie umowy

1. 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Kupującego Oferty od Sprzedającego.
2. Oferta może być złożona przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub poczty elektronicznej.
3. Jeżeli Kupujący przyjął Ofertę poprzez zawarcie umowy z DRgrowkit.com lub poprzez bezpośrednią zapłatę za zamówione produkty (on-line), Drgrowkit.com potwierdzi zawarcie umowy z Kupującym na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Jeżeli akceptacja odbiega (w drobnych punktach) od oferty zawartej w wycenie i/lub fakturze, Drgrowkit.com nie jest tym związany. Kupujący musi uregulować całą ofertę i/lub fakturę, chyba że Kupujący może wykazać na piśmie, że uzgodniono inaczej.
5. Drgrowkit.com nie jest związany Ofertą, jeżeli Kupujący mógł racjonalnie przypuszczać lub musiał zrozumieć lub powinien zrozumieć, że Oferta zawiera oczywistą pomyłkę lub błąd pisarski. Z takiej pomyłki lub błędu pisarskiego, Kupujący nie może wywodzić żadnych praw.
6. Drgrowkit.com może poinformować się - w ramach prawnych - czy Kupujący jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych i może odpowiedzialnie zawrzeć umowę (na odległość). Jeżeli na tej podstawie istnieją uzasadnione powody do niezawierania umowy, Drgrowkit.com ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w sposób uzasadniony lub do poddania realizacji specjalnym warunkom.
7. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez ponoszenia opłat. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie następnego dnia po otrzymaniu produktu przez Kupującego. Jeżeli Drgrowkit.com poniósł koszty w związku z realizacją umowy, Kupujący zobowiązany jest do ich uregulowania, przy czym wliczone są w to stosowne koszty wysyłki.
8. W przypadku, gdy Kupujący chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do poinformowania o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu przez Drgrowkit.com.
9. Produkty o ograniczonym okresie trwałości są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 5 Wykonanie umowy

1. Drgrowkit.com będzie realizował umowę zgodnie z najlepszą wiedzą i możliwościami oraz zgodnie z wymogami dobrego wykonania.
2. Jeżeli i w zakresie, w jakim wymaga tego prawidłowe wykonanie umowy, Drgrowkit.com ma prawo zlecić wykonanie pewnych czynności osobom trzecim według własnego uznania.
3. Kupujący upewnia się, że wszystkie informacje, dla których DRgrowkit.com wskazuje, że jest to konieczne lub z których Kupujący powinien rozumieć, że jest to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, jest terminowo dostarczane do DRgrowkit.com. Jeśli informacje, które są wymagane do realizacji umowy nie są dostarczone na czas do DRgrowkit.com, Drgrowkit.com ma prawo do zawieszenia realizacji umowy i / lub do rachunku dodatkowych kosztów wynikających z opóźnienia, zgodnie ze zwyczajowymi stawkami, do Kupującego.
4. DRgrowkit.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody, niezależnie od ich charakteru, które wystąpiły, ponieważ Drgrowkit.com oparł się na nieprawidłowych i/lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez Kupującego, chyba że Drgrowkit.com był świadomy tej nieprawidłowości lub niekompletności.
5. Kupujący zabezpiecza Drgrowkit.com przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w związku z realizacją umowy, a które to roszczenia można przypisać Kupującemu.

Artykuł 6 Dostawa

1. Dostawa w zasadzie odbywa się z magazynu DRgrowkit.com, w którym przechowywane są zamówione rzeczy. Przy wskazywaniu warunków dostawy, DRgrowkit.com zakłada, że nie występują żadne fakty i okoliczności, które uniemożliwiają terminową dostawę. Przekroczenie wskazanych warunków dostawy (tak jak można się tego spodziewać) jest zgłaszane kupującemu jak najszybciej. Wszystkie podane warunki dostawy mają charakter orientacyjny i nigdy nie są terminami ostatecznymi.
2. Jeżeli rozpoczęcie, postęp lub dostawa produktów jest opóźniona, ponieważ, na przykład, kupujący nie dostarczył lub nie dostarczył na czas wszystkich wymaganych informacji, lub nie zapewnia dostatecznej współpracy, jeżeli (zaliczka) nie zostanie otrzymana na czas przez DRgrowkit.com, lub z powodu innych okoliczności, które są na koszt i ryzyko kupującego, DRgrowkit.com jest uprawniony do rozsądnego przedłużenia terminu (dostawy). Wszystkie ustalone warunki dostawy nigdy nie są terminami ostatecznymi, a ich przekroczenie nie daje kupującemu prawa do odszkodowania. Kupujący musi oświadczyć na piśmie, że nie wywiązał się z zobowiązań wobec DRgrowkit.com i przyznać DRgrowkit.com rozsądny termin, aby umożliwić mu realizację dostawy.
3. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia spraw w momencie ich udostępnienia mu zgodnie z umową.
4. Jeżeli Kupujący odmówi ich przyjęcia, lub z jakiegokolwiek powodu ich nie przyjmie albo zaniedba dostarczenie informacji lub instrukcji, które są niezbędne do dostawy, wówczas DRgrowkit.com jest upoważniony do przechowywania tych spraw maksymalnie przez jeden miesiąc na koszt i ryzyko Kupującego. Za to mogą być również naliczone koszty administracyjne. Kupujący jest zobowiązany w takim przypadku do ubezpieczenia i zachowania ubezpieczenia przesyłki do momentu, kiedy wysyłka lub dostawa może jeszcze mieć miejsce. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej, dostawa zostanie zrealizowana ponownie po upływie jednego miesiąca, niezależnie od tego, czy nastąpi to za zgodą Kupującego, czy też nie.
5. Jeśli sprawy są dostarczane przez DRgrowkit.com lub zewnętrznego spedytora, DRgrowkit.com, o ile nie ustalono inaczej na piśmie, wystawi rachunek za ewentualne koszty dostawy. Koszty te będą w takim przypadku fakturowane oddzielnie. Koszty dostawy ponoszone są przez kupującego.
6. 6. Dostawa odbywa się do drzwi wejściowych Kupującego, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. W zakresie, w jakim uzgodniono, że dostawa i umieszczenie w budynku Kupującego musi nastąpić, odbywa się to całkowicie na ryzyko Kupującego, niezależnie od tego, co zostało ustalone dla obliczenia kosztów dostawy.
7. Jeżeli DRgrowkit.com wymaga informacji od kupującego w ramach realizacji umowy, czas dostawy rozpoczyna się po udostępnieniu tych informacji przez kupującego dla DRgrowkit.com.
8. DRgrowkit.com ma prawo do dostarczania zamówionych spraw za pobraniem. Koszty są ponoszone na koszt i ryzyko kupującego.
9. DRgrowkit.com ma prawo dostarczyć sprawy w partiach, chyba że odstąpiono od tego w drodze umowy lub w przypadku, gdy częściowa dostawa nie przedstawia żadnej niezależnej wartości. DRgrowkit.com jest upoważniony do osobnego wystawienia faktury za tak dostarczoną część.
10. Jeśli dostawa produktu okaże się niemożliwa, DRgrowkit.com dołoży starań, aby udostępnić produkt zastępczy. Przed dostawą, Kupujący zostanie poinformowany w jasny i zrozumiały sposób, że produkt zastępczy zostanie dostarczony. Ewentualne koszty zwrotu produktów zastępczych są ponoszone przez Kupującego.
11. DRgrowkit.com zastrzega sobie prawo do odmowy dostawy, jeśli istnieją uzasadnione obawy i/lub powody do odmowy płatności.

Artykuł 6A Pakowanie i transport

1. DRgrowkit.com zobowiązuje się wobec Kupującego do właściwego zapakowania dostarczonych towarów oraz do zabezpieczenia i/lub zapieczętowania ich w taki sposób, aby w przypadku regularnego użytkowania i transportu dotarły do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie.
2. 2. O ile nie ustalono inaczej na piśmie, wszystkie dostawy odbywają się z uwzględnieniem podatku od sprzedaży (VAT), w tym opakowań i materiałów opakowaniowych oraz loco magazyn.
3. Przyjmowanie spraw bez uwag i zapytań na paragonie liczy się jako dowód, że opakowanie było w dobrym stanie w momencie dostawy.
4. Uznaje się, że każdy Kupujący posiada takie pozwolenia na import i/lub płatności, jakie mogą być wymagane. Brak lub wycofanie tych zezwoleń nie zwalnia Kupującego z obowiązku przyjęcia sprawy w ustalony sposób. Jeżeli sprawy są sprzedawane przez DRgrowkit.com w stanie nieuregulowanym, to kupujący nie może z tego tytułu wywodzić prawa do anulowania zamówienia. Prawo do anulowania zamówienia nie może również wynikać z ewentualnych wymagań jakościowych i/lub sprzeciwów osób trzecich w stosunku do spraw na podstawie patentów, marek i innych tytułów.

Artykuł 7 Postępowanie wyjaśniające, skargi

1. Kupujący jest zobowiązany (niech) do zbadania dostarczonych substancji w momencie dostawy, jednak w każdym przypadku w ciągu 14 dni od otrzymania dostarczonych substancji, ale tylko do ich rozpakowania lub użycia w zakresie niezbędnym do oceny, czy zachowa produkt. W związku z tym Kupujący musi zbadać, czy jakość i ilość dostarczonych substancji odpowiada umowie i czy produkty spełniają wymagania, które obowiązują przy regularnej wymianie (handlowej).
2. 2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania, w jaki sposób należy stosować produkt oraz do zbadania i zastosowania go do użytku osobistego i ryzyka medycznego zgodnie z instrukcją użytkowania. DRgrowkit.com nie uznaje żadnej odpowiedzialności, która powstała w związku z niewłaściwym użytkowaniem produktu przez Kupującego.
3. Kupujący musi sam sprawdzić, czy wysyłka produktu jest zgodna ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami danego kraju odbioru. Kupujący sam ponosi odpowiedzialność za zgodność z lokalnym ustawodawstwem i przepisami celnymi oraz za związane z tym koszty.
4. Ewentualne widoczne wady i usterki należy zgłaszać w ciągu 14 dni roboczych od daty dostawy na piśmie na stronie info@DRgrowkit.com.nl w DRgrowkit.com. Jeśli taka wada nie zostanie zgłoszona w tym terminie do DRgrowkit.com, prawo do reklamacji wygasa w odniesieniu do widocznych wad. W przypadku uszkodzenia produktu na skutek niedbałego obchodzenia się z nim przez samego kupującego, sam kupujący jest odpowiedzialny za ewentualne obniżenie wartości produktu.
5. Niewidoczne wady, wady, których Kupujący nie wykrył po dokładnym sprawdzeniu otrzymanych rzeczy i których nie mógł w uzasadniony sposób wykryć, muszą być zgłoszone do DRgrowkit.com niezwłocznie po wykryciu tej wady w formie pisemnej na stronie info@DRgrowkit.com.nl. Jeżeli reklamacja dotycząca wykrytych niewidocznych wad nie zostanie zgłoszona natychmiast, prawo Kupującego do reklamacji w odniesieniu do tych wad wygasa.
6. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa do reklamacji, zwróci produkt i wszystkie akcesoria w stanie oryginalnym i w opakowaniu, w uzasadnionym stopniu i z uwzględnieniem odpowiednich eksponatów, w celu umożliwienia właściwemu przedstawicielowi DRgrowkit.com natychmiastowej kontroli zgłoszonych reklamacji.
7. 7. Kupujący nie może składać reklamacji w odniesieniu do rzeczy dostarczonych, które w tym czasie już (ponownie) sprzedał.
8. Kupujący nie może składać reklamacji w odniesieniu do produktów, które ze względów higienicznych są wyłączone z odwołania, chyba że produkty te znajdują się w zapieczętowanych i oryginalnych opakowaniach i nie były używane.
9. Kupujący nie ma prawa do reklamacji w przypadku drobnych odchyleń, które są uznawane za dopuszczalne w handlu.
10. Reklamacje lub skargi dotyczące części dostarczonych spraw nigdy nie mogą być podstawą do odrzucenia całej dostawy.
11. 11. Kupujący może, za wyjątkiem reklamacji uznanych przez DRgrowkit.com i uprzedniej pisemnej zgody udzielonej na to przez DRgrowkit.com, nie odsyłać dostarczonych spraw. Przesyłki zwrotne mogą być wysyłane do oficjalnego miejsca siedziby. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
12. (W przypadku) zwrotu kwoty zakupu przez DRgrowkit.com dokonuje się jak najszybciej, płatność nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej. Zwrot następuje na podany wcześniej numer konta bankowego.

Artykuł 8 Ceny

1. 1. W okresie obowiązywania oferty ceny proponowanych produktów nie ulegają podwyższeniu, z wyjątkiem zmian stawek VAT.
2. Ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT i inne opłaty nakładane przez państwo, a także koszty opakowania i koszty administracyjne. Koszty wysyłki oraz ewentualnego transportu i rozliczenia nie są wliczone, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. Jeżeli po przyjęciu umowy, ale przed ustaloną datą dostępności lub dostawy, ceny materiałów pomocniczych, surowców, komponentów, wynagrodzeń lub innych czynników decydujących o cenie uległy zmianie, DRgrowkit.com ma prawo odpowiednio skorygować cenę zakupu, jednak nie przed upływem trzech miesięcy od zawarcia umowy. To, co jest określone w poprzednim pełnym zdaniu, nie wpływa na uprawnienia DRgrowkit.com do przeniesienia podwyżek cen zgodnie z ustawodawstwem i przepisami w każdym czasie i do odpowiedniego podwyższenia ceny ofertowej.
4. 4. Podwyżki cen wynikające z uzupełnień i/lub zmian w umowie są ponoszone przez Kupującego.
5. DRgrowkit.com dostarcza Kupującemu szczegółowy rachunek dotyczący umowy w związku ze złożonym zamówieniem lub złożonym zakupem.
6. Wszystkie ceny podane przez DRgrowkit.com mogą zawierać błędy w druku i pisaniu. Kupujący nie może czerpać żadnych praw ani oczekiwań z ewentualnych konsekwencji tych błędów. DRgrowkit.com nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z błędną ceną.

Artykuł 9 Polityka płatności i ściągania należności

1. 1. Płatność musi nastąpić z góry, chyba że płatność przy dostawie została ustalona, w sposób, który ma być wskazany przez DRgrowkit.com i w walucie, w której została wystawiona faktura. Zastrzeżenia co do wysokości faktur nie zawieszają obowiązku płatności.
2. Kupujący nie może wywodzić żadnych praw ani oczekiwań z przedstawionego wcześniej budżetu, chyba że strony wyraźnie ustaliły inaczej.
3. Kupujący musi niezwłocznie rozliczyć się z tymi kosztami na numer konta podany mu przez DRgrowkit.com. Z wyjątkiem szczególnych okoliczności, kupujący może dopiero po uzyskaniu wyraźnej i pisemnej zgody DRgrowkit.com ustalić kolejny termin, w którym należna kwota musi zostać uregulowana, lub kupujący może ustalić płatność w gotówce. Korzystanie z opcji płatności (gotówką) poprzez wysyłkę odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. DRgrowkit.com nie gwarantuje niezabezpieczonego otrzymania pełnej kwoty.
4. 4. W przypadku likwidacji, upadłości lub zawieszenia płatności Kupującego, roszczenia DRgrowkit.com wobec Kupującego są natychmiastowo wymagalne.
5. DRgrowkit.com ma prawo zezwolić na obsługę płatności dokonywanych przez Kupującego w pierwszej kolejności do odliczenia od kosztów, następnie od wymagalnych odsetek, a w końcu do odliczenia od kwoty głównej i bieżących odsetek. DRgrowkit.com może, nie popadając tym samym w zwłokę, odrzucić propozycję zapłaty, jeśli Kupujący wskaże inne zamówienie na przydział. DRgrowkit.com może odmówić pełnego rozliczenia kwoty głównej, jeżeli w ten sposób zapadłe i bieżące odsetki, jak również koszty nie zostaną również rozliczone.
6. W przypadku, gdy Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego i nie wypełni go w wyznaczonym dla niego terminie płatności wynoszącym 14 dni, Kupujący (jeżeli złożył zamówienie z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej bez dodatkowego zawiadomienia o opóźnieniu) znajduje się w zwłoce.
7. Od dnia, w którym Kupujący popadnie w zwłokę, DRgrowkit.com będzie miał prawo, bez dodatkowego zawiadomienia o zwłoce, do odsetek ustawowych (handlowych) od pierwszego dnia zwłoki do pełnego rozliczenia i rekompensaty kosztów pozasądowych zgodnie z art. 6:96 BW (Holenderski Kodeks Cywilny), obliczanych zgodnie z tabelą w dekrecie o pozasądowych kosztach windykacji "besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten" z dnia 1 lipca 2012 roku.
8. Jeśli DRgrowkit.com poniósł większe lub wyższe koszty, które są racjonalnie konieczne do przestrzegania umowy, koszty takie kwalifikują się do rekompensaty przez Kupującego. Również poniesione koszty sądowe i egzekucyjne są ponoszone przez Kupującego.

Artykuł 10 Zatrzymanie mienia

1. Wszystkie sprawy dostarczone przez DRgrowkit.com pozostają własnością DRgrowkit.com do czasu wypełnienia przez Kupującego wszystkich zobowiązań wynikających z wszystkich umów zawartych z DRgrowkit.com.
2. 2. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania rzeczy objętych zastrzeżeniem własności, ani do obciążania ich w inny sposób.
3. Jeżeli osoby trzecie dokonają zajęcia w sprawach objętych zastrzeżeniem własności lub chcą ustanowić lub wykonać prawa do nich, Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego poinformowania DRgrowkit.com tak szybko, jak można tego racjonalnie oczekiwać.
4. 4. Kupujący zobowiązuje się do ubezpieczenia i utrzymania w tajemnicy spraw dostarczonych w ramach ubezpieczenia mienia od ognia, wybuchu i szkód wyrządzonych przez wodę, jak również od kradzieży oraz do przedstawienia polisy tego ubezpieczenia na pierwsze żądanie w celu zapoznania się z nim.
5. Sprawy dostarczone przez DRgrowkit.com, które zgodnie z pierwszą sekcją niniejszej klauzuli wchodzą w zakres zachowania własności, mogą być odsprzedane tylko w ramach normalnej działalności gospodarczej i nigdy nie mogą być wykorzystywane jako środek płatniczy.
6. W przypadku, gdy DRgrowkit.com chce skorzystać ze swoich praw własności wskazanych w niniejszym artykule, kupujący już teraz udziela bezwarunkowego i nieodwołalnego pozwolenia na wejście na teren wszystkich obszarów, na których znajduje się własność DRgrowkit.com i na niezwłoczne odebranie tych spraw bez zezwolenia lub zgody kupującego lub jakiegokolwiek organu sądowego.
7. DRgrowkit.com ma prawo utrzymać zakupiony przez kupującego produkt(y) pod swoją kontrolą, jeśli kupujący nie wypełnił jeszcze (w pełni) swoich zobowiązań płatniczych, pomimo zobowiązania do przekazania lub wydania DRgrowkit.com. Dotyczy to również przypadku, gdy Kupujący znajduje się w stanie upadłości. Po całkowitym wypełnieniu zobowiązań przez kupującego, DRgrowkit.com dostarczy kupującemu zakupione produkty tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 20 dni roboczych.
8. Koszty i inne (wtórne) szkody powstałe w wyniku przechowywania zakupionych produktów pod jego kontrolą są na koszt i ryzyko Kupującego i zostaną zwrócone przez Kupującego na pierwsze żądanie DRgrowkit.com.

Artykuł 11 Gwarancja

1. DRgrowkit.com sprzedaje wyłącznie produkty, które nie znajdują się na liście I i II "Opiumwet" (holenderskie przepisy dotyczące narkotyków). Ponadto DRgrowkit.com nakłada ograniczenia na sprzedaż: kupujący może zakupić nie więcej niż 5 nasion (konopi) dziennie.
2. DRgrowkit.com podejmuje wszelkie działania, jakich można od niego rozsądnie oczekiwać, aby zapewnić jakość i solidność swoich produktów, ale nie gwarantuje braku jakichkolwiek możliwych wad tego, co dostarcza.
3. Jeżeli i w zakresie, w jakim została udzielona jakakolwiek gwarancja, gwarancja taka dotyczy gwarancji udzielonej przez producenta i/lub wytwórcę.
4. Informacje, które DRgrowkit.com dostarcza za pośrednictwem swojej strony internetowej lub za pośrednictwem współpracowników przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji, jeżeli dla celów informacyjnych i nie mogą być uznane za porady medyczne.
5. DRgrowkit.com nigdy nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez Kupującego oraz za (doradztwo w zakresie) użycia lub zastosowania produktów przez Kupującego.
6. W przypadku, gdy sprawy, które mają być dostarczone, nie są zgodne z tymi gwarancjami, DRgrowkit.com wymieni lub przywróci sprawę w rozsądnym terminie po jej otrzymaniu lub w inny sposób, jeśli zwrot nie jest możliwy, po pisemnym powiadomieniu w sprawie wady przez Kupującego. Po stwierdzeniu przez DRgrowkit.com, że kupujący w sposób uzasadniony odwołuje się do gwarancji, DRgrowkit.com wymieni produkt w przypadku lub zajmie się jego naprawą. W przypadku wymiany, kupujący zwróci wymienianą sprawę do DRgrowkit.com (na koszt kupującego) i przekaże swoją własność do DRgrowkit.com.
7. Ewentualne wady lub dostawę niewłaściwych produktów należy zgłosić na piśmie do DRgrowkit.com w ciągu 4 tygodni od daty dostawy. Wysyłka zwrotna jest możliwa tylko w przypadku produktów, które są w nowym stanie i znajdują się w oryginalnym opakowaniu lub których data ważności jeszcze nie upłynęła.
8. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy wada powstała w wyniku niefachowego lub niewłaściwego użycia, lub gdy bez pisemnej zgody DRgrowkit.com, kupujący lub osoby trzecie zastosowały lub próbowały dokonać zmian w sprawie, lub użyły jej do celów, do których sprawa nie jest przeznaczona, lub naraziły ją na nienormalne warunki lub potraktowały w sposób niezgodny z instrukcjami DRgrowkit.com.

Artykuł 12 Zawieszenie i unieważnienie

1. DRgrowkit.com jest upoważniony do zawieszenia wykonania zobowiązań lub do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący nie wykonuje lub nie wykonuje w pełni zobowiązań (płatniczych) wynikających z umowy.
2. DRgrowkit.com jest ponadto upoważniony do odstąpienia od umowy(ów) istniejącej(ych) pomiędzy nim a kupującym, w zakresie, w jakim nie została(y) ona(e) jeszcze wdrożona(e), bez porozumienia sądowego, jeżeli kupujący nie wywiąże się terminowo lub nie wypełni prawidłowo zobowiązań wynikających dla niego z jakiejkolwiek umowy zawartej z DRgrowkit.com, jak również w przypadku upadłości kupującego.
3. DRgrowkit.com jest ponadto upoważniony do (niech) unieważnienia umowy bez uprzedniego zawiadomienia o niedotrzymaniu warunków umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, które mają taki charakter, że zgodność z umową nie może lub nie może przez standardy rozsądku i uczciwości być dłużej wymagana, lub jeżeli wystąpią inne okoliczności, które mają taki charakter, że niezmienione utrzymanie umowy nie może być racjonalnie oczekiwane.
4. W przypadku podejrzenia, że dostawa jest dokonywana na rzecz osoby fizycznej poniżej 18 roku życia lub osoby działającej w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej lub osoby, która używa produktów do innych celów niż użytek osobisty, DRgrowkit.com ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli odstąpienie od umowy nastąpi w związku z wyżej wymienionym podejrzeniem, kupujący ma prawo do zwrotu już zapłaconych pieniędzy.
5. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, roszczenia DRgrowkit.com wobec Kupującego są natychmiast wykluczone. W przypadku zawieszenia przez DRgrowkit.com realizacji zobowiązań, DRgrowkit.com zachowuje swoje uprawnienia zgodnie z prawem i umową.
6. DRgrowkit.com zawsze zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania za szkody.

Artykuł 13 Odpowiedzialność z tytułu przedawnienia

1. Jeśli realizacja umowy przez DRgrowkit.com prowadzi do odpowiedzialności DRgrowkit.com wobec kupującego lub osób trzecich, odpowiedzialność taka jest ograniczona do kosztów naliczonych przez DRgrowkit.com w związku z zamówieniem w odniesieniu do szkód bezpośrednich. Odpowiedzialność jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty szkody, która jest wypłacana co najwyżej przez firmę ubezpieczeniową.
2. Odpowiedzialność DRgrowkit.com jest ograniczona w każdej chwili do bezpłatnej wymiany wadliwego elementu lub jego części składowej, a wszystko to według uznania DRgrowkit.com.
3. Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia własnego dochodzenia i jest zobowiązany do poinformowania siebie o zakupie, zastosowaniu, skutku i możliwym zagrożeniu dla zdrowia dostarczonych produktów oraz o odpowiednich przepisach, takich jak holenderska "Opiumwet".
4. DRgrowkit.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następujące sytuacje: produkt nie wywołuje oczekiwanego/pożądanego wrażenia i/lub skutku; nieoczekiwane wyniki zbiorów; fizyczne i/lub psychiczne dolegliwości (w tym, choć nie tylko: zawroty głowy, kołatanie serca, bóle głowy, zamieszanie, wywołanie psychozy); zmniejszona zdolność reagowania; inne obrażenia ciała i/lub niezdolność do pracy w wyniku wad produktu. Produkty nie mogą być w żaden sposób traktowane jako leki ani jako substytut leczenia (już rozpoczętego) i/lub porady lekarskiej.
5. Produkty oferowane przez DRgrowkit.com nie mogą być nigdy stosowane w połączeniu z lekami, alkoholem, suplementami, środkami przeciwdepresyjnymi (inhibitory MAO, SSRI, SRNI i TCA) i/lub innymi substancjami (farmaceutycznymi) o podobnym działaniu. Jeśli Kupujący używa produktów w połączeniu z lekami, alkoholem, suplementami, antydepresantami, DRgrowkit.com nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach.
6. DRgrowkit.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, pośrednie, biznesowe, utratę zysku i/lub poniesione straty, utracone oszczędności, szkody wynikające ze stagnacji operacyjnej.
7. Tylko w przypadku, gdy z winy strony DRgrowkit.com wystąpi brak zgodności w kwestii gwarancji ustanowionych przez DRgrowkit.com w odniesieniu do funkcjonalności i jakości dostarczanych produktów, odpowiedzialność jest ograniczona.
8. DRgrowkit.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które są lub mogą być konsekwencją jakiegokolwiek działania lub zaniechania działania w związku z (niedoskonałymi) informacjami pochodzącymi od współpracowników, ze strony internetowej lub z powiązanych stron internetowych.
9. DRgrowkit.com nie ponosi odpowiedzialności za błędy i/lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej i/lub wadliwe działanie lub (chwilowo) brak dostępności strony internetowej z jakichkolwiek powodów.
10. DRgrowkit.com nie gwarantuje poprawnego i kompletnego przesyłania treści i funkcjonowania poczty elektronicznej przesyłanej przez / w imieniu DRgrowkit.com, ani za jej terminowy odbiór.
11. DRgrowkit.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego w przypadku, gdy produkty zakupione na zamówienie Kupującego nie są zgodne z ustawodawstwem i przepisami kraju odbioru. DRgrowkit.com sprzedaje tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami prawa holenderskiego. Kupujący musi poinformować się o przestrzeganiu lokalnych przepisów prawa.
12. Wszystkie roszczenia kupującego z powodu wadliwości strony DRgrowkit.com wygasają, jeżeli nie zostały zgłoszone w formie pisemnej i uzasadnionej do DRgrowkit.com w ciągu roku od momentu, kiedy kupujący wiedział lub mógł wiedzieć o faktach, na których opiera swoje roszczenia.

Artykuł 14 Przeniesienie ryzyka

Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów będących przedmiotem umowy przechodzi na Kupującego z chwilą ich faktycznego dostarczenia i tym samym oddania pod kontrolę Kupującego lub osób trzecich, które zostaną przez niego wskazane.

Artykuł 15 Siła wyższa

1. DRgrowkit.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy w wyniku działania siły wyższej, ani nie może być zobowiązany do wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli nie może tego zrobić w wyniku okoliczności, której nie można przypisać jego winie, a która nie wynika ani z prawa, ani z działań prawnych, ani z powszechnie panującej opinii.
2. Siła wyższa jest zamierzona w każdym przypadku, choć nie ogranicza się do tego, co zostało określone w prawie i orzecznictwie, (i) siła wyższa po stronie dostawców DRgrowkit.com, (ii) niewłaściwe wypełnianie zobowiązań dostawców, które zostały przepisane lub zalecane przez kupującego do DRgrowkit.com, (iii) wadliwość spraw, urządzeń, oprogramowania lub materiałów osób trzecich, (iv) środki rządowe, (v) przerwy w dostawie prądu, (vi) nieprawidłowe działanie Internetu, sieci danych i urządzeń telekomunikacyjnych (na przykład w wyniku: cyberprzestępczości i hakerów), (vii) klęski żywiołowe, (viii) wojny i ataki terrorystyczne, (ix) ogólne problemy transportowe, (x) strajki pracownicze w firmie DRgrowkit.com , (xi) konfiskata o jakimkolwiek charakterze i na jakiejkolwiek podstawie, oraz (xii) inne sytuacje, które w opinii DRgrowkit.com nie mieszczą się w jego sferze wpływów i które uniemożliwiają wypełnienie jego zobowiązań tymczasowo lub na stałe.
3. DRgrowkit.com ma prawo odwołać się do siły wyższej, jeśli okoliczności, które uniemożliwiają (dalsze) zastosowanie się do niej, wejdą w życie po wykonaniu umowy przez DRgrowkit.com.
4. W okresie trwania siły wyższej strony mogą zawiesić zobowiązania wynikające z umowy. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, wówczas każda ze stron jest upoważniona do odstąpienia od umowy, bez obowiązku naprawienia szkody drugiej stronie.
5. W zakresie, w jakim DRgrowkit.com w momencie wejścia w życie siły wyższej już częściowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z umowy lub nadal będzie mógł to zrobić, a część wypełniona lub do wypełnienia odpowiednio stanowi niezależną wartość, DRgrowkit.com ma prawo do oddzielnego fakturowania części już wypełnionej lub jeszcze do wypełnienia odpowiednio. Kupujący jest zobowiązany do rozliczenia tej faktury tak, jakby uważał ją za odrębną umowę.

Artykuł 16 Prywatność, przetwarzanie danych i bezpieczeństwo

1. DRgrowkit.com ostrożnie obchodzi się z danymi (osobowymi) kupującego i użytkowników strony internetowej i będzie je wykorzystywał tylko zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności. Na żądanie, DRgrowkit.com poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i dalsze informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@DRgrowkit.com.nl.
2. Jeżeli DRgrowkit.com na podstawie umowy musi zapewnić bezpieczeństwo informacji, takie bezpieczeństwo będzie zgodne z ustalonymi specyfikacjami i poziomem bezpieczeństwa, który biorąc pod uwagę stan techniki, wrażliwość danych i związane z tym koszty, nie jest nieracjonalny.

Artykuł 17 - Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie do DRgrowkit.com należą wyłącznie do DRgrowkit.com i nie są przenoszone na kupującego.
2. Zabronione jest ujawnianie i/lub zwielokrotnianie, modyfikowanie lub udostępnianie osobom trzecim wszystkich dokumentów podlegających prawom własności intelektualnej i prawom autorskim DRgrowkit.com, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody DRgrowkit.com. Jeśli kupujący chce zastosować zmiany do/na produktach dostarczanych przez DRgrowkit.com, DRgrowkit.com musi wyraźnie wyrazić zgodę na zamierzone zmiany.
3. Zabronione jest używanie przez Kupującego produktów podlegających prawom własności intelektualnej DRgrowkit.com w inny sposób niż jest to ustalone w umowie.

Artykuł 18 Skargi

1. Jeżeli kupujący nie jest zadowolony z usługi lub produktów DRgrowkit.com lub ma inne reklamacje dotyczące umowy kupna, jest zobowiązany do zgłoszenia tych reklamacji jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia tego, co doprowadziło do reklamacji. Reklamacje można zgłaszać na stronie info@DRgrowkit.com.nl.
wskazując "skargę" jako przedmiot.
2. 2. Reklamacja musi być wystarczająco uzasadniona i/lub wyjaśniona przez Kupującego, aby DRgrowkit.com mógł rozpatrzyć reklamację.
3. DRgrowkit.com odpowie na reklamację jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, merytorycznie. Jeżeli konieczny jest dłuższy termin rozpatrzenia reklamacji, kupujący zostanie o tym poinformowany w odpowiednim czasie, a w każdym razie w ciągu wspomnianego 14-dniowego terminu.
4. Strony będą dążyć do osiągnięcia porozumienia w drodze wzajemnego porozumienia.

Artykuł 19 Prawo właściwe

1. Do każdej umowy pomiędzy DRgrowkit.com a kupującym ma zastosowanie prawo holenderskie. Zastosowanie wiedeńskiego traktatu handlowego (CISG) jest zdecydowanie wykluczone.
2. DRgrowkit.com ma prawo do jednostronnej modyfikacji tych ogólnych warunków.
3. Wszelkie spory, powstałe w wyniku lub w związku z umową pomiędzy DRgrowkit.com a Kupującym są zgłaszane do właściwego sądu w Hadze, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego wyznaczają inny właściwy sąd.

pl_PLPolski