Algemene Voorwaarden

Gemaakt met Sketch.

Artikel 1 Definities

1. 1. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:
2. Drgrowkit.com is een handelsnaam van Web Visie Distributie kvk: 61419060
3. 3. Koper: De natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die niet handelt vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf en een (afstands)overeenkomst met Verkoper aangaat.
4. Verkoper: de aanbieder van Smart- & Headshop producten en van zaken als cannabis en psycho-actieve zaden, grow-kits, paddo's ("magic mushrooms"), truffels, cactussen, kruiden, andere geestverruimende stoffen, en diverse bijbehorende accessoires aan Koper, in de volgende: Drgrowkit.com.
5. Aanbod: Elk schriftelijk voorstel aan Koper voor de levering van Producten door Verkoper.
6. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die voorziet in de verkoop en levering van producten die door Koper van Drgrowkit.com zijn gekocht.
7. Website: de website die door Drgrowkit wordt gebruikt is www.Drgrowkit.com

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en prijsopgaven van Drgrowkit.com en elke overeenkomst tussen Drgrowkit.com en Koper en op elk product dat door Drgrowkit.com wordt aangeboden.
2. Voordat een (koop)overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt Koper in het bezit gesteld van deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DRgrowkit.com de Koper aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden, die in ieder geval op de website van Drgrowkit.com zijn gepubliceerd, zijn in te zien, zodat de Koper deze algemene voorwaarden op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame informatiedrager.
3. 3. Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het voordeligst zijn.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
5. 5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht en wordt (worden) de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.
6. 6. Dubbelzinnigheden ten aanzien van de inhoud of de uitleg van, of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld en geïnterpreteerd in de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het aanbod

1. Alle aanbiedingen van Drgrowkit.com zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Indien de aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. Een offerte geldt slechts indien deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Drgrowkit.com is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk wordt bevestigd. Drgrowkit.com heeft niettemin het recht een overeenkomst met een potentiële Koper op voor Drgrowkit.com legitieme gronden af te wijzen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de bijbehorende prijzen. De beschrijving is van een zodanige gedetailleerdheid, dat Koper in staat is het aanbod op de juiste wijze te beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Drgrowkit.com niet binden. Eventuele afbeeldingen, beschrijvingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de (koop)overeenkomst op afstand. DRgrowkit.com kan er niet voor instaan dat de getoonde foto, kleuren en/of verpakking exact overeenkomen met het daadwerkelijk geleverde product.
4. Levertijden in het aanbod van Drgrowkit.com zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht DRgrowkit.com niet tot het leveren van een deel van de in de offerte opgenomen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt en op basis van first-come-first-served.
7. Drgrowkit.com heeft het recht om ingediende bestellingen of geplaatste orders te weigeren en/of te annuleren. Een dergelijke weigering geeft Koper niet het recht op schadevergoeding of om op enige andere wijze schadeloos gesteld te worden voor de weigering van de bestelling.

Artikel 4 Vaststelling van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Offerte van Verkoper heeft aanvaard.
2. 2. Een Offerte kan door Verkoper worden gedaan via de webshop en/of per e-mail.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met DRgrowkit.com of door directe betaling van de bestelde producten (on-line), zal Drgrowkit.com de overeenkomst schriftelijk per e-mail met Koper bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte en/of factuur opgenomen aanbod dan is Drgrowkit.com daaraan niet gebonden. Koper dient de gehele offerte en/of factuur te voldoen, tenzij Koper schriftelijk kan aantonen dat het tegendeel is overeengekomen.
5. Drgrowkit.com is niet gebonden aan een Offerte indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of had moeten begrijpen of had moeten begrijpen dat de Offerte een kennelijke vergissing of typefout bevat. Aan een dergelijke vergissing of typefout kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Drgrowkit.com kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en zij op verantwoorde wijze de (overeenkomst op afstand) kan aangaan. Indien op grond hiervan gerechtvaardigde gronden bestaan om de overeenkomst niet aan te gaan, is Drgrowkit.com gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Koper kan de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper. Indien Drgrowkit.com kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, is Koper gehouden deze kosten te voldoen, waarbij de van toepassing zijnde verzendkosten zijn inbegrepen.
8. Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, is hij gehouden dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan Drgrowkit.com kenbaar te maken.
9. Producten met een beperkte houdbaarheid zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 Tenuitvoerlegging van de overeenkomst

1. Drgrowkit.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Drgrowkit.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zulks naar eigen inzicht.
3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DRgrowkit.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DRgrowkit.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DRgrowkit.com zijn verstrekt, heeft DRgrowkit.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
4. DRgrowkit.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Drgrowkit.com is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Drgrowkit.com kenbaar behoorde te zijn.
5. Koper vrijwaart Drgrowkit.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

1. Levering vindt in principe plaats vanuit het magazijn van DRgrowkit.com waar de bestelde zaken worden opgeslagen. Bij het aangeven van de leveringsvoorwaarden gaat DRgrowkit.com ervan uit dat zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staan. Overschrijding van de aangegeven levertijden (zoals te verwachten) worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld. Alle opgegeven levertijden zijn indicatief en nimmer fataal.
2. 2. Indien de aanvang, voortgang of levering van de producten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft verstrekt, of onvoldoende medewerking verleent, indien de (aan)betaling niet tijdig door DRgrowkit.com is ontvangen, of door andere omstandigheden die voor rekening en risico van Koper komen, heeft DRgrowkit.com recht op een redelijke verlenging van de (aan)leveringstermijn. Alle vastgestelde leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en geven geen recht op schadevergoeding aan Koper. Koper dient DRgrowkit.com schriftelijk in gebreke te stellen en DRgrowkit.com een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen leveren.
3. 3. Koper is verplicht de zaken te accepteren op het moment dat deze hem conform de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de Koper weigert deze af te nemen, of om welke reden dan ook niet afneemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is DRgrowkit.com gerechtigd de zaken voor maximaal één maand op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Hiervoor kunnen ook administratiekosten in rekening worden gebracht. Koper is in dat geval verplicht de zending te verzekeren en verzekerd te houden totdat de verzending of levering alsnog kan plaatsvinden. In bovenbedoelde situatie zal de levering na één maand opnieuw plaatsvinden, al dan niet in overleg met Koper.
5. 5. Indien de zaken door DRgrowkit.com of een externe expediteur worden geleverd, zal DRgrowkit.com, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld, eventuele leveringskosten in rekening brengen. Deze zullen in dat geval apart gefactureerd worden. De leveringskosten zijn voor rekening van de Koper.
6. 6. Levering vindt plaats tot aan de voordeur van Koper, tenzij nadrukkelijk anders is vastgesteld. Voor zover is overeengekomen dat levering en plaatsing in het gebouw van de Koper dient plaats te vinden, geschiedt dit geheel voor risico van de Koper, ongeacht wat voor de berekening van de leveringskosten is vastgesteld.
7. 7. Indien DRgrowkit.com in het kader van de uitvoering van de overeenkomst informatie van de Koper verlangt, vangt de levertijd aan nadat de Koper deze informatie aan DRgrowkit.com ter beschikking heeft gesteld.
8. DRgrowkit.com heeft het recht om bestelde zaken onder rembours te leveren. De kosten zijn voor rekening en risico van Koper.
9. DRgrowkit.com heeft het recht om de zaken in batches te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of indien de deellevering geen zelfstandige waarde vertegenwoordigt. DRgrowkit.com is gerechtigd het aldus geleverde deel afzonderlijk te factureren.
10. 10. Indien levering van een product onmogelijk blijkt, zal DRgrowkit.com zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Voorafgaand aan de levering zal Koper op duidelijke en begrijpelijke wijze worden geïnformeerd dat een vervangend product zal worden geleverd. Eventuele retourkosten voor vervangende producten zijn voor rekening van Koper.
11. DRgrowkit.com behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien er gegronde vrees bestaat en/of redenen zijn om niet te betalen.

Artikel 6A Verpakking en vervoer

1. DRgrowkit.com verplicht zich jegens de Koper om de te leveren goederen goed te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen en/of te verzegelen dat deze bij regelmatig gebruik en transport in goede staat op de plaats van bestemming aankomen.
2. 2. Tenzij schriftelijk anders is vastgesteld, vinden alle leveringen plaats inclusief omzetbelasting (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en af magazijn.
3. Het accepteren van zaken zonder opmerkingen of vragen op het ontvangstbewijs geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat was op het moment van levering.
4. 4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of de intrekking van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting om de zaken op de vastgestelde wijze te accepteren. Indien de zaken door DRgrowkit.com worden verkocht in niet afgekeurde staat, dan kan een Koper daaraan niet het recht ontlenen om de bestelling te annuleren. Evenmin kan het recht tot annulering van de order worden ontleend aan eventuele kwaliteitseisen en/of bezwaren van derden tegen de zaken op grond van octrooien, merken en andere titels.

Artikel 7 Onderzoek, klachten

1. 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van levering te (laten) onderzoeken, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde, doch slechts voor zover dat nodig is ter beoordeling of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of de producten voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden in het kader van normale (handels)handelstransacties.
2. 2. De koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product moet worden gebruikt en het persoonlijk gebruik en de medische risico's van een product te testen en toe te passen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. DRgrowkit.com erkent geen enkele aansprakelijkheid die is ontstaan door verkeerd gebruik van het product door de Koper.
3. 3. De koper dient zelf te onderzoeken of de verzending van het product voldoet aan alle wet- en regelgeving van het betreffende land van ontvangst. Koper draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving en douaneregels en voor de daaraan verbonden kosten.
4. Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan DRgrowkit.com op info@DRgrowkit.com.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn aan DRgrowkit.com wordt gemeld, vervalt het recht op reclame met betrekking tot zichtbare gebreken. In geval van beschadiging van het product door onzorgvuldige behandeling door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
5. 5. Onzichtbare gebreken, gebreken die de Koper bij een grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en die hij redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, moeten bij ontdekking van dat gebrek onverwijld schriftelijk aan DRgrowkit.com worden gemeld op info@DRgrowkit.com.nl. Indien niet onmiddellijk wordt gereclameerd met betrekking tot geconstateerde onzichtbare gebreken, vervalt het klachtrecht van de Koper met betrekking tot die gebreken.
6. 6. Indien Koper gebruik maakt van zijn klachtrecht, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan DRgrowkit.com retourneren, op een gegronde wijze en met inbegrip van relevante bewijsstukken, met als doel de betreffende vertegenwoordiger van DRgrowkit.com in staat te stellen de ingediende klachten onmiddellijk te controleren.
7. 7. Koper kan geen klacht indienen met betrekking tot geleverde zaken die hij op dat moment al (door)verkocht heeft.
8. 8. Koper kan geen klacht indienen met betrekking tot producten die om hygiënische redenen zijn uitgesloten van herroeping, tenzij deze producten zich in hun verzegelde en originele verpakking bevinden en ze niet zijn gebruikt.
9. 9. Koper heeft geen recht van reclame in geval van kleine afwijkingen die in het handelsverkeer toelaatbaar worden geacht.
10. 10. Reclamaties of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afwijzing van de gehele levering.
11. 11. Koper mag, behoudens door DRgrowkit.com erkende klachten en voorafgaande schriftelijke toestemming van DRgrowkit.com, geleverde zaken niet terugsturen. Retourzendingen kunnen worden verstuurd naar de officiële vestigingsplaats. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Koper.
12. 12. (In geval van) restitutie van het aankoopbedrag door DRgrowkit.com vindt zo spoedig mogelijk plaats, de betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending. Restitutie vindt plaats op het eerder opgegeven rekeningnummer...

Artikel 8 Prijzen

1. 1. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de voorgestelde producten niet verhoogd, behoudens wijzigingen in de BTW-tarieven.
2. 2. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede verpakkingskosten en administratiekosten. De verzend- en eventuele transport- en inklaringskosten zijn niet inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
3. 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de vastgestelde datum van beschikbaarheid of levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, de lonen of andere prijsbepalende factoren zijn gewijzigd, heeft DRgrowkit.com het recht de koopprijs dienovereenkomstig aan te passen, echter niet voor het verstrijken van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Het bepaalde in de vorige volledige zin laat de bevoegdheid van DRgrowkit.com onverlet om prijsverhogingen op grond van wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. 4. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van Koper.
5. DRgrowkit.com verstrekt Koper een gespecificeerde factuur met betrekking tot de overeenkomst in verband met de geplaatste order of de ingediende aankoop.
6. Alle door DRgrowkit.com aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Koper kan aan de eventuele gevolgen van deze fouten geen rechten of verwachtingen ontlenen. DRgrowkit.com is niet verplicht te leveren volgens de foutieve prijs.

Artikel 9 Betalings- en incassobeleid

1. 1. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij betaling bij levering is vastgesteld, op een door DRgrowkit.com aan te geven wijze en in de valuta waarin de factuur is opgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf ingediend budget, tenzij partijen nadrukkelijk anders hebben vastgesteld.
3. Koper dient deze kosten in één keer te verrekenen met het rekeningnummer dat hem door DRgrowkit.com is opgegeven. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DRgrowkit.com een nadere termijn stellen waarbinnen het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan, dan wel kan Koper een betaling in contanten vaststellen. Het gebruik van de mogelijkheid van (contante) betaling door middel van verzending is voor rekening en risico van de Koper. DRgrowkit.com garandeert niet de niet-veilige ontvangst van het volledige bedrag.
4. 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van DRgrowkit.com op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. 5. DRgrowkit.com heeft het recht om de door de Koper verrichte betalingen te laten verrichten in eerste instantie in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de vervallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. DRgrowkit.com kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een voorstel tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aangeeft. DRgrowkit.com kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daardoor de vervallen rente en de lopende rente alsmede de kosten niet eveneens worden voldaan.
6. 6. Indien Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan, is Koper (indien Koper de bestelling uit de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
7. 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, heeft DRgrowkit.com zonder nadere ingebrekestelling recht op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de volledige voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW, te berekenen volgens de tabel in het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
8. 8. Indien DRgrowkit.com meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de nakoming van de Overeenkomst, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding door Koper. Ook gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van Koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. 1. Alle door DRgrowkit.com geleverde zaken blijven eigendom van DRgrowkit.com totdat Koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit alle met DRgrowkit.com gesloten overeenkomsten.
2. 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. 3. Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of rechten daarop willen vestigen of uitoefenen, is de Koper verplicht DRgrowkit.com hiervan zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
4. 4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. 5. De door DRgrowkit.com geleverde zaken die ingevolge het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van de reguliere bedrijfsvoering worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
6. 6. Indien DRgrowkit.com haar eigendomsrechten zoals aangegeven in dit artikel wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan DRgrowkit.com of aan door deze aan te wijzen derden om al die gebieden te betreden waar de eigendommen van DRgrowkit.com zich bevinden en deze zaken onverwijld terug te nemen zonder enige machtiging of toestemming van de Koper of van enige gerechtelijke instantie.
7. 7. DRgrowkit.com heeft het recht het door Koper gekochte product(en) onder haar beheer te houden indien Koper nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of vrijgave van DRgrowkit.com. Dit geldt ook voor het geval dat Koper in staat van faillissement verkeert. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal DRgrowkit.com alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, de gekochte producten aan Koper leveren.
8. 8. Kosten en andere (gevolg)schade als gevolg van het onder controle houden van de gekochte producten zijn voor rekening en risico van Koper en worden op eerste verzoek door Koper aan DRgrowkit.com vergoed.

Artikel 11 Garantie

1. DRgrowkit.com verkoopt alleen producten die niet op lijst I & II van de 'Opiumwet' staan. DRgrowkit.com legt verder beperkingen op aan de verkoop: een Koper kan maximaal 5 (hennep)zaden per dag kopen.
2. 2. DRgrowkit.com neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht kunnen worden om de kwaliteit en de deugdelijkheid van haar producten te waarborgen, maar garandeert niet de afwezigheid van eventuele gebreken van wat zij levert.
3. 3. Indien en voor zover enige garantie is gegeven, betreft deze garantie de door de producent en/of fabrikant verstrekte garantie.
4. 4. Informatie die DRgrowkit.com verstrekt via haar website of via medewerkers aan de telefoon, per e-mail of via andere communicatiemiddelen, indien dit voor informatieve doeleinden is en niet als medisch advies kan worden beschouwd.
5. DRgrowkit.com is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (advies over) het gebruik of de toepassing van de producten door de Koper.
6. Indien de te leveren zaken niet aan deze garanties voldoen, zal DRgrowkit.com de zaak binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan of anders, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, vervangen of herstellen. Nadat DRgrowkit.com heeft vastgesteld dat Koper terecht een beroep doet op de garantie, zal DRgrowkit.com het product vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging zal de Koper de te vervangen zaak terugsturen naar DRgrowkit.com (op kosten van de Koper) en zijn eigendomsrecht verlenen aan DRgrowkit.com.
7. Eventuele gebreken of levering van de verkeerde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan DRgrowkit.com te worden gemeld. 8. Retourzendingen zijn alleen mogelijk met betrekking tot producten die in nieuwstaat zijn en in de originele verpakking zitten of waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken.
8. 8. De hier genoemde garantie is niet van toepassing indien het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik of indien, zonder schriftelijke toestemming van DRgrowkit.com, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of trachten aan te brengen in de zaak of deze hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of deze hebben blootgesteld aan abnormale omstandigheden of deze hebben behandeld in strijd met de instructies van DRgrowkit.com.

Artikel 12 Schorsing en ontbinding

1. 1. DRgrowkit.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. 2. DRgrowkit.com is voorts bevoegd de tussen haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien Koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met DRgrowkit.com gesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement van Koper.
3. 3. DRgrowkit.com is voorts bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (laten) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
4. 4. Bij een vermoeden dat een levering wordt gedaan aan een natuurlijk persoon jonger dan 18 jaar of een persoon die handelt vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf of een persoon die producten gebruikt voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, heeft DRgrowkit.com te allen tijde het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien ontbinding plaatsvindt op grond van het hiervoor genoemde vermoeden, heeft de Koper recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
5. 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DRgrowkit.com op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien DRgrowkit.com de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt DRgrowkit.com haar aanspraken uit hoofde van de wet en de overeenkomst.
6. DRgrowkit.com behoudt zich altijd het recht voor om schadevergoeding te eisen.

Artikel 13 Aansprakelijkheidsbeperking

1. 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door DRgrowkit.com leidt tot aansprakelijkheid van DRgrowkit.com jegens Koper of derden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de door DRgrowkit.com in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten met betrekking tot directe schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat maximaal door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.
2. 2. De aansprakelijkheid van DRgrowkit.com is te allen tijde beperkt tot het kosteloos herstellen van een gebrekkige zaak of het vervangen van die zaak - of een onderdeel daarvan - en alle zaken ter beoordeling van DRgrowkit.com.
3. 3. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht en een verantwoordelijkheid om zich te informeren over de aankoop, het gebruik, het effect en de mogelijke gevaren voor de gezondheid van de geleverde producten en de relevante wetgeving, zoals de Nederlandse 'Opiumwet'.
4. DRgrowkit.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, in ieder geval, de volgende situaties: het product creëert niet het verwachte/gewenste gevoel en/of effect; onverwachte oogstresultaten; fysieke en/of mentale klachten (inclusief maar niet beperkt tot: duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn, verwarring, het uitlokken van een psychose); verminderd reactievermogen; ander persoonlijk letsel en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van defecten aan het product. Producten kunnen op geen enkele wijze worden beschouwd als medicatie of als vervanging van (reeds lopende) medische behandeling(en) en/of medisch advies.
5. Producten die DRgrowkit.com aanbiedt mogen nooit worden gebruikt in combinatie met medicijnen, alcohol, supplementen, anti-depressiva (MAO-remmers, SSRI's, SRNI's en TCA's) en/of andere (farmaceutische) stoffen met een vergelijkbare werking. Indien Koper de producten gebruikt in combinatie met medicijnen, alcohol, supplementen, anti-depressiva, aanvaardt DRgrowkit.com geen enkele aansprakelijkheid.
6. DRgrowkit.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
7. Alleen in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming ter zake van door DRgrowkit.com vastgestelde garanties met betrekking tot de functionaliteit en kwaliteit van de geleverde producten, wordt een beperkte aansprakelijkheid aanvaard.
8. DRgrowkit.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten in verband met (onvolkomen) informatie die afkomstig is van medewerkers, de website of van gelinkte websites.
9. DRgrowkit.com is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of storingen of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website om welke reden dan ook.
10. 10. DRgrowkit.com garandeert niet de juiste en volledige verzending van de inhoud en het functioneren van e-mail die door/ namens DRgrowkit.com wordt doorgestuurd, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. 11. DRgrowkit.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Koper oploopt indien producten die in opdracht van de Koper zijn gekocht niet voldoen aan de wet- en regelgeving van het land van ontvangst. DRgrowkit.com verkoopt alleen en uitsluitend conform de Nederlandse wetgeving. Koper dient zich te informeren over de naleving van de lokale wetgeving.
12. 12. Alle vorderingen van Koper uit hoofde van de tekortkoming van DRgrowkit.com vervallen indien zij niet binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop hij zijn vorderingen baseert, schriftelijk en gemotiveerd aan DRgrowkit.com zijn gemeld.

Artikel 14 Risico-overdracht

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment dat deze daadwerkelijk aan Koper worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

1. 1. DRgrowkit.com is niet aansprakelijk indien zij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen als gevolg van een situatie van overmacht, noch kan DRgrowkit.com gehouden zijn tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en die noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, doch niet uitsluitend, hetgeen in de wet en jurisprudentie is bepaald, (i) overmacht aan de zijde van leveranciers van DRgrowkit.com, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door Koper aan DRgrowkit zijn voorgeschreven of aanbevolen.com, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparaten, software of materiaal van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomuitval, (vi) storing van internet, datanetwerk en telecomvoorzieningen (bijvoorbeeld als gevolg van: cybercrime en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van DRgrowkit.com , (xi) inbeslagname van welke aard en op welke gronden dan ook, en (xii) andere situaties die naar het oordeel van DRgrowkit.com buiten haar invloedssfeer vallen en die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of permanent verhinderen.
3. 3. DRgrowkit.com heeft het recht een beroep te doen op overmacht indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DRgrowkit.com haar contract had moeten nakomen.
4. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. 5. Voor zover DRgrowkit.com ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DRgrowkit.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. DRgrowkit.com gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website en zal deze alleen gebruiken in overeenstemming met de privacyverklaring. Desgevraagd zal DRgrowkit.com de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en verdere informatie kunnen per e-mail worden gesteld aan info@DRgrowkit.com.nl.
2. 2. Indien DRgrowkit.com op grond van de overeenkomst moet voorzien in de beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de vastgestelde specificaties en een beveiligingsniveau dat, rekening houdend met de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IP rechten en auteursrechten van DRgrowkit.com liggen exclusief bij DRgrowkit.com en worden niet overgedragen aan de Koper.
2. 2. Het is de Koper verboden om alle documenten waarop de IE-rechten en auteursrechten van DRgrowkit.com van toepassing zijn openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te wijzigen of aan derden ter beschikking te stellen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DRgrowkit.com. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in/op door DRgrowkit.com geleverde producten, dient DRgrowkit.com uitdrukkelijk in te stemmen met de voorgenomen wijzigingen.
3. 3. Het is Koper verboden om producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van DRgrowkit.com rusten, anders te gebruiken dan in de overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 18 Klachten

1. 1. Indien Koper niet tevreden is met de dienst of producten van DRgrowkit.com of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst, is Koper verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na bekendmaking van hetgeen tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen worden gemeld bij info@DRgrowkit.com.nl
met als onderwerp "klacht".
2. 2. De klacht dient voldoende onderbouwd en/of toegelicht te worden door Koper, zodat DRgrowkit.com de klacht in behandeling kan nemen.
3. 3. DRgrowkit.com zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht. Indien een langere termijn voor de afhandeling van de klacht noodzakelijk is, wordt de koper hiervan tijdig en in ieder geval binnen de genoemde 14 dagen op de hoogte gesteld.
4. De partijen zullen proberen om in onderling overleg tot een regeling te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. 1. Op elke overeenkomst tussen DRgrowkit.com en de Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is nadrukkelijk uitgesloten.
2. 2. DRgrowkit.com heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. 3. Alle geschillen, ontstaan door of in verband met de overeenkomst tussen DRgrowkit.com en Koper, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

nl_NLNederlands